Täkter

Alvesta kommun har tillsyn på samtliga täktverksamheter förutom energitorvtäkter där Länsstyrelsen har tillsynsansvaret. För att bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för dess eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Husbehovstäkter ska anmälas till SBF Bygg & Miljö om den totala uttagna mängden i täkten överstiger:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om området för torvbrytning är större än 5 hektar

Den totala mängden räknas från 1 januari 2008 och under hela den framtida brytningstiden i täkten. Det är du som verksamhetsutövare som själv ska dokumentera hur mycket material som förs ut ur täkten. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor före det totala uttaget i täkten överskrider angivna nivåer. Anmälan kan även göras långt innan anmälningsnivån överskrids. För täkter som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga men där naturmiljön kan påverkas ska samråd hållas med länsstyrelsen.

Läs mer om täkter för husbehov på Naturvårdsverkets webbplats.

Efterbehandling

Bild från efterbehandlad grustäktTäktområden ska återställas av verksamhetsutövaren efter att området är slutbrutet. Arbetet med efterbehandling pågår även löpande under brytningen då täktområdet ofta är indelat i etapper som efterbehandlas succesivt. Ibland har efterbehandling av täkter medfört att man fått en ökad biologisk mångfald eftersom man skapat nya biotoper t.ex. våtmarker, vattenspeglar, rasbranter med fin sand där flera insekter och fåglar trivs.