Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter som kan ge upphov till oljeförorenat avloppsvatten.

Exempel på verksamheter med krav på oljeavskiljare är tankplatser, verkstäder med golvbrunn, fordonstvättar, vissa industrier, garage med golvbrunn med flera.

Den som bedriver verksamheten är skyldig att rena avloppsvattnet innan det leds vidare. Om oljehaltigt vatten kommer till avloppsreningsverken kan det orsaka störningar i reningsprocessen. Om dagvattnet förorenas med olja rinner det förorenade vattnet rakt ut sjöar och vattendrag och där kan det skada vattenlevande växter och djur.

Installation

Vid installation av oljeavskiljare måste det anmälas till SBF Bygg & Miljö minst 6 veckor innan. Du behöver även lämna in en bygganmälan till bygglovshandläggaren i god tid innan installationen.

Tillsammans med anmälan behöver du lämna in ritningar över anläggningen, karta över oljeavskiljarens placering samt uppgifter om dimensionering.

Kontroll och underhåll av oljeavskiljaren

Hur länge vattnet stannar i oljeavskiljaren är avgörande för hur avskiljningen ska fungera. Oljeavskiljaren måste därför vara dimensionerad för den aktuella verksamheten och flödet.

För att oljeavskiljaren ska fungera måste den även regelbundet kontrolleras och tömmas på både slam och olja. Larmet behöver också kontrolleras regelbundet. När oljeavskiljaren är tömd ska den återfyllas med vatten upp till normalnivå.

Vissa kemikalier kan störa avskiljningen och man bör därför tänka på vilka kemikalier man använder. Exempelvis bör man bara använda sig av självspaltande avfettningsmedel.

Oljeavskiljaren är inte tänkt att ta hand om läckage av olja eller kemikalier. Kemikalier och oljor ska därför förvaras invallade även om golvbrunnen är ansluten till en oljeavskiljare.

En funktionskontroll av oljeavskiljaren ska utföras vart femte år och kopia ska lämnas till SBF Bygg & Miljö.

Mer information

För mer information om oljeavskiljare se Alvesta kommuns riktlinjer för oljeavskiljare.