Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som verksamhetsutövare ska använda för att se till att de har kontroll över verksamhetens påverkan på miljö och hälsa. Den är ett krav i miljöbalken som berör alla verksamhetsutövare. Egenkontrollen ska förebygga att miljö och hälsa påverkas negativt av verksamheten som bedrivs.

Kort beskrivet handlar det om att verksamhetsutövaren ska:

 • Bild på vattendragta reda på vilka krav i lagstiftningen som gäller och översätta kraven till lämpliga åtgärder.
 • skaffa sig kunskap om hur verksamheten och dess produkter (varor eller tjänster) påverkar miljön.
 • genomföra skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
 • dokumentera det som behövs.

Syftet med egenkontrollen är att den ska bidra till en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer har en god och hälsosam miljö.

Vem berörs av egenkontroll?

Krav på att planera och kontrollera sin verksamhet gäller så fort det finns risk för att en verksamheten kan medföra en negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön.

Den som har en yrkesmässig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas dessutom av mer preciserade krav på egenkontroll. För dessa verksamheter gäller Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Även livsmedelslokaler, som till exempel restauranger och storkök, berörs av egenkontroll men den regleras istället genom livsmedelslagstiftningen.

Vad händer om jag struntar i egenkontrollen?

Då SBF Bygg & Miljö besöker en verksamhet kontrolleras även egenkontrollen. Vissa överträdelser i egenkontrollen innebär att en miljösanktionsavgift måste betalas av verksamhetsutövaren.

Tips för en fungerande egenkontroll

Nedan följer några tips för en fungerande egenkontroll. SBF Bygg & Miljö bidrar givetvis med råd och tips för din verksamhet.

 • Ta reda på vilka krav som gäller för din verksamhet. Undersök om verksamheten omfattas av förordningen om verksamhetens egenkontroll.
 • Om ni har miljöledningssystem, fundera på hur egenkontrollen kan samordnas med detta.
 • Om ni inte har något miljöledningssystem så fundera på hur egenkontrollen ska byggas upp. Här är handboken ”Egenkontroll: fortlöpande process” till stor hjälp.
 • Bygg upp egenkontrollen kring de lagstadgade krav, tillstånd, förelägganden och övriga myndighetsbeslut som gäller för din verksamhet. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska också tillämpas.
 • Tänk igenom hur verksamhetens egenkontroll ska dokumenteras. Denna bit är viktig när du ska visa upp för tillsynsmyndigheten att ditt företag följer lagstadgade krav.
 • Anpassa egenkontrollens omfattning till din verksamhet och den påverkan på miljö och människor som kan uppstå.
 • Se till att du så snabbt som möjligt uppfyller de lagstadgade kraven för att undvika åtalsanmälan och miljösanktionsavgift. Bygg därefter upp egenkontrollen successivt som en löpande process i verksamheten.
 • Tänk på att din verksamhet kan beröras på andra lagar än de du kanske i första hand tänker på (EG-direktiv, förordningar, föreskrifter). Det är du som har ansvaret för att veta detta och beskriva hur du uppfyller även dessa eventuella krav.
 • Egenkontrollen ska omfatta organisatoriska och administrativa uppgifter samt tekniska åtgärder och rutiner.
 • Kom ihåg att du är skyldig att bedriva och egenkontroll. Låt den då få bli ett stöd i verksamhetens miljöarbete och en naturlig del i det dagliga arbetet.Illustration över egnenkontrollens olika delar

Mer information

Mer information finns att läsa på Naturvårdverkets webbsida.

I Allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) finns Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken 26 kap 19 § och Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. De allmänna råden är inte rättsligt bindande, men kan ge stöd och hjälp vid utformandet i ditt eget arbete med egenkontrollen.

En annan användbar bok är Handbok 2001:3 ”Egenkontrollen- en fortlöpande process”. Denna är riktad mot dig som är verksamhetsutövare och är en bra hjälp för att bygga upp egenkontrollen. Boken är så långt som möjligt anpassad till den struktur som finns i standarden ISO 14001 om miljöledning. Givetvis är den lika användbar för dig som inte tillämpar ISO-standarden i miljöarbetet.

Det är även viktigt att känna till Naturvårdsverkets föreskrifterom mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15). Förenklat kan det sägas att de visar hur, var och på vilket sätt mätningar, beräkningar och provtagningar ska ske för tillståndspliktiga verksamheter.