Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

En verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt betraktas som miljöfarlig.

Ofta handlar det om verksamheter som släpper ut föroreningar till mark, luft eller vatten. Det kan även vara verksamheter som kan påverka människor genom till exempel buller, vibrationer eller ljus.

Exempel på miljöfarliga verksamheter är utsläpp av avloppsvatten, djurhållning, skjutbanor, bensinstationer, verkstäder, sågverk och energiproduktion.

Miljöbalkens regler gäller både stora och små företag. Det är därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för just din verksamhet. Detta är särskilt viktigt om du planerar att starta en ny verksamhet.

Anmälningsplikt eller tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka tillstånd. De tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheterna finns uppräknade i bilagan till Miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Tillståndspliktiga verksamheter (A och B-verksamheter).
    Kräver tillstånd från länsstyrelsen eller miljödomstolen.
  • Anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter).
    Måste anmälas till SBF Bygg & Miljö på kommunen.
  • Övriga verksamheter (U-verksamheter).
    Behöver inte anmälas.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

För en anmälningspliktig verksamhet måste du lämna in anmälan senast 6 veckor innan veksamheten startar. Om du behöver söka tillstånd tar det betydligt längre tid och du får inte heller starta din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar i din verksamhet som påverkar miljön kan du behöva anmäla detta till SBF Bygg & Miljö. Anmälan om ändring ska i så fall lämnas in senast 6 veckor innan förändringen sker. För tillståndspliktiga verksamheter kan du behöva ansöka om nytt tillstånd.

Tillsyn

SBF Bygg & Miljö har tillsynen över de miljöfarliga verksamheterna i Alvesta kommun. Vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser. I tillsynen gör vi föranmälda och oanmälda inspektioner samt granskar rapporter. SBF Bygg & Miljö har även en rådgivande funktion och strävar mot att kunna arbeta förebyggande.

Mer information

Kontakta SBF Bygg & Miljö om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.