Köldmedier

Köldmedier är ett samlingsnamn för ämnen som används för att transportera värme från en kallare till en varmare plats. Köldmedier används bland annat i anläggningar för luftkonditionering, värmepumpar, kylskåp och frysar. 

Många av de köldmedier som används idag är f-gaser (innehåller fluor) och påverkar vårt klimat negativt. Köldmedier innehåller ämnen som kan bryta ner vårt skyddande ozonskikt och även bidra till en ökad växthuseffekt. Även små mängder av dessa ämnen kan orsaka stor skada, det är därför viktigt att dessa köldmedier inte läcker ut i luften. För att förhindra detta finns regler och bestämmelser om köldmedia som gäller hela EU. Verksamhetsutövare och privatpersoner som har köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att dessa köldmediebestämmelser följs.

Ny lagstiftning

Den 1 januari 2015 trädde en ny europeisk f-gasförordning i kraft. Förordningen styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser.  I praktiken innebär det att anläggningar med hög växthuspåverkan (högt GWP) kommer att behöva läcksökas i större omfattning och med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan. Istället för att ha kg-gränser som bestämmer om, och hur ofta, anläggningar ska läcksökas så avgörs kontrollintervallet av vilket köldmedium som finns i systemet. Exempel på ämnen med hög växthuspåverkan och som är vanliga i kyl- och frysanläggningar är R404A och R507. Den nya förordningen innebär att även aggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedium kan omfattas av krav på kontroll.

Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser trädde i kraft under 2017 och i och med det upphävdes den tidigare förordningen (SFS 2007:846).

Återkommande läckagekontroll

Läckagekontroll ska göras vid nyinstallation samt vid andra ingrepp i utrustningen. Verksamhetsutövaren är även skyldig att utföra återkommande kontroll av sin köldmedieutrustning. Intervallet beror på köldmediets koldioxidekvivalenter enligt tabell nedan:

Koldioxidekvivalenter

Kontrollintervall

5 ton

Minst var 12:e månad

50 ton

Minst var 6:e månad

500 ton

Minst var 3:e månad

 

Kontrollen utförs av certifierad personal (kylfirmor) som skriver en rapport över genomförd kontroll. Om den totala köldmediemängden är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska resultatet av kontrollerna skickas till SBF Bygg & Miljö senast 31 mars efterföljande år. Då rapporteringen ska omfatta hela föregående års rapportering bör rapporterna inte skickas in före 1 januari efterföljande år.

 Utrustning som innehåller mer än 500 ton koldioxidekvivalenter måste ha ett läckagevarningssystem installerat. Läckagevarningssystemet måste då kontrolleras minst var 12:e månad för att garantera att det fungerar.

Undantag från krav på återkommande kontroll

Utrustning som är hermetiskt sluten (ett slutet system där alla enheter är helt täta) och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av kraven på läckagekontroll.  Ett sådant system ska vara tydligt märkt.

Utrustning som innehåller köldmedium som inte omfattas av förordningen, exempelvis koldioxid och ammoniak, har inga krav på återkommande kontroller och omfattas inte heller av krav på information till SBF Bygg & Miljö innan installation.

Installation och skrotning

SBF Bygg & Miljö ska informeras i god tid innan man installerar eller konverterar ett aggregat med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer köldmedia. Vi har då möjlighet att ge synpunkter på exempelvis val av köldmedia. Det är varje enskilt aggregats mängd av köldmedia som avgör om rapportering behöver göras och inte anläggningens totala köldmediemängd.

Verksamhetsutövaren ska även informera SBF Bygg & Miljö om ett aggregat skrotas. Information om installation och skrotning ska lämnas senast 31 mars efterföljande år.

Användningsförbud av HCFC

Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda det ozonnedbrytande ämnet HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings-, eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden överstiger 3 kg. Detta innebär att sådan utrustning numera inte får användas, utan måste skrotas eller konverteras.

Påfyllnadsförbud av köldmedier med hög växthuspåverkan

Från och med 2020 råder även förbud mot påfyllnad av köldmedium vid service om systemet innehåller köldmedium med hög växthuspåverkan (GWP över 2500) och med en fyllnadsmängd över 40 ton koldioxidekvivalenter. Nya installationer med hög GWP (exempel R404A) rekommenderas därför inte, och befintliga anläggningar bör ses över för ett byte till annat köldmedium.

Avgift

För närvarande tas en tillsynsavgift ut på 960 kronor för anmälningspliktiga anläggningar vid granskning av kontrollrapport. För verksamheter som redan betalar årlig avgift tas ingen extra avgift ut vid granskning av köldmedierapporten.

Lagstiftning

Köldmedia regleras i följande svensk lagstiftning och EU-lagstiftning:

  • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  • Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
  • Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet

Vissa överträdelser av köldmediebestämmelserna är belagda med miljösanktionsavgift. Läs mer i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Mer information

Myndigheter och branschorganisationer har tillsammans startat en oberoende hemsida, www.alltomfgas.se, där det går att hitta mer information om den nya förordningen. Där kan man också hitta ett verktyg som hjälper dig att räkna ut vilket kontrollintervall som blir aktuellt för din anläggning.