Försurning och kalkning

Med försurning menas en pågående process där pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel- och kväveföreningar. För att minska skadorna av försurning på djur-och växtlivet i våra sjöar sker kontinuerlig kalkning i kommunens regi. Kalkningen bidrar till att uppfylla miljömålet levande sjöar och vattendrag.

Känsliga arter försvinner

Försurningen leder till att antalet växt- och djurarter minskar. Arter som flodkräfta, flodpärlmussla, mört och öring är direkt känsliga mot surt vatten eller de höga aluminiumhalter som ett surt vatten medför. Andra arter, rovdjur såsom fiskgjuse och gädda, drabbas indirekt av försurningen när födotillgången förändras.

Varför kalkar vi?

Vi kalkar för att motverka de negativa effekter som försurningen har i sjöar och vattendrag. Målsättningen är att höja pH-värdet (lågt pH= surt) och att bevara eller återskapa det naturliga växt- och djurlivet. I kommunen sprider vi kalk direkt i åtta sjöar och utöver det även vid fyra vattendrag för att åtgärda nedströms liggande sjöar.

Kalkningens vattenkemiska målsättning är att det naturliga djurlivet inte ska påverkas negativt av försurning. Därför baseras målen på olika arters känslighet för låga pH-värden. I vattendrag med flodkräfta ska exempelvis pH inte vara lägre än 6,0. Det finns även gränsvärden för att undvika alltför mycket kalkning, så kallad överkalkning.

Totalt sprids årligen cirka 268 ton kalk i Alvesta kommun.

Vilka kalkningsmetoder används?

 

Sjökalkning

Sjökalkning är idag den vanligaste kalkningsmetoden. I stora och lättillgängliga sjöar sprids kalken från båt och i övriga sjöar från helikopter. Kalkningen sker i huvudsak på hösten.

Våtmarkskalkning

Våtmarkskalkning sker vid vattendrag eller i områden med enbart små sjöar. Den kalkade våtmarken fungerar som ett filter för det sura nedfallet - när det regnar lakas kalk ut till vattendrag eller sjöar. Helikopter används för att sprida kalken och den största delen av våtmarkskalkningen sker på hösten. Våtmarkskalkning kan ge negativa effekter på vissa mossor och lavar. När en kalkning planeras görs en avvägning mellan de värden man avser att skydda mot vilka skador det kan medföra. Tidigare spreds kalkstensmjöl på våtmarker som dammade och påverkade markerna intill. Idag används istället grövre kalkprodukter som dammar betydligt mindre. Därmed minskas påverkan på intilliggande marker betydligt.

Våtmarkskalkningen i Alvesta kommun är för närvarande vilande.

Doserarkalkning

Doserarkalkning innebär att kalken tillförs direkt i vattendraget från en silo med utrustning som kontinuerligt matar ut kalk. Mängden kalk styrs automatiskt via fortlöpande registrering av vattenflödet. I Alvesta finns det för närvarande fyra aktiva kalkdoserare.

Uppföljning

För att följa upp biologin och målsättningarna med kalkningen görs en omfattande effektuppföljning. Vattenkemin följs upp genom att regelbundet ta vattenprover som insamlas med målsättningen att upptäcka eventuell förekomst av låga pH-värden, vilket innebär att merparten tas i samband med höga flöden. Den biologiska uppföljningen är inriktad på fisk, bottendjur och påväxtalger. I sjöar kontrolleras fiskbestånden med nätfiske. Bottendjur samlas in med sparkprover i vattendrag och vid sjöstränder.

Du kan läsa mer om kalkning och försurning på Länsstyrelsens hemsida

Du kan läsa mer om uppföljning av kalkning på Havs och vattenmyndigheten