Förorenad mark

Ett område klassas som förorenat när halterna av ett ämne är över de halter som finns naturligt i området.

Bild från förorenat områdeFöroreningarna kan bestå av till exempel olja, tungmetaller, lösningsmedel eller bekämpningsmedel.

Att ett område är förorenat innebär inte alltid att det är farligt och behövs saneras. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden som är anpassade till markens användningsområde. Har marken halter av ett enskilt ämne under dessa generella riktvärden innebär det att risken är acceptabel. Halter över riktvärdet kan orsaka allvarliga miljöskador och innebära risker för människor som bor i området.

Ansvar och skyldigheter

Enligt miljöbalkens tionde kapitel är den som har bidragit till föroreningen ansvarig för att den utreds och saneras. Sedan 1999 gäller att om det inte finns någon verksamhetsutövare är var och en som köpt den förorenade fastigheten ansvarig. Detta gäller dock bara om ägaren vid köpet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den.

Även den som gör så att föroreningar från ett område kan spridas, till exempel genom schaktning eller grävning i ett förorenat område, kan bli ansvarig.

Har du upptäckt en förorening?

Om en förorening upptäcks måste detta omgående rapporteras till SBF Bygg & Miljö. Detta gäller dock bara om föroreningen är så omfattningen att den kan leda till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

SBF Bygg & Miljö utför inga undersökningar och saneringar. Vi letar rätt på den som är ansvarig för föroreningen och ställer krav på undersökningar och vid behov åtgärder.

När behövs markundersökning?

Om du tänker köpa en fastighet eller ska gräva eller schakta på fastigheten är det viktigt att ta reda på om marken är förorenad.

Vid avslutning av verksamheter behöver man ofta ta reda på om den orsakat föroreningar som behöver saneras.

Ibland kan man behöva undersöka om det finns föroreningar i samband med att bygglov söks på en industritomt eller andra områden där marken kan vara förorenad.

Tänk på att när en fastighet säljs är det viktigt för både köpare och säljare att ta reda på om marken är förorenad och om den då behöver saneras.

Från markundersökning till sanering

Föroreningar sprids lätt vidare. För att undvika miljöproblem och inte göra en sanering alltför kostsam bör föroreningen tas bort så snart som möjligt.

Sanering av förorenade områden måste anmälas till SBF Bygg & Miljö. Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan saneringen startar.

Inventering av förorenade områden

Det pågår en rikstäckande inventering av alla områden som misstänks vara förorenade. Ansvaret för inventeringen ligger hos Länsstyrelsen och finansieras med statliga bidrag. Inventeringen sker genom en speciellt framtagen metodik som heter MIFO (metodik för klassning av förorenade områden). MIFO metoden innebär att varje förorenat område tilldelas en riskklass mellan 1-4, där 1 innebär störst risk. Denna riskklassning ligger sedan till grund för fortsatta prioriteringar. Det är främst områden med riskklass 1 som undersöks vidare.

Mer information

Mer information om förorenade områden och inventeringen av dem hittar du på Länsstyrelsens hemsida.