Cistern

Cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja och spillolja blir med tiden utsatta för angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i oljan. Det är svårt att se i vilken kondition cisternen är.

Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betong. Om större läckage sker kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora kostnader.

Informationsplikt vid installation

Om du planerar att installera en cistern i mark (nergrävd) eller ovan mark, eller inom vattenskyddsområde måste du kontakta SBF Bygg & Miljö innan. Detta gäller även om du ska börja använda en avställd cistern. SBF Bygg & Miljö måste meddelas i god tid innan (minst fyra veckor). Blankett hittar du till höger.

Enligt fastställd taxa tas en avgift ut vid nyinstallation av cistern. 

Cistern som tas ur bruk

En skriftlig anmälan ska göras till SBF Bygg & Miljö när en cistern tas ur bruk (blankett hittar du till höger). För att klassas som tagen ur bruk ska cistern tömmas, rengöras och påfyllningsanordningen ska göras oanvändbar. Påfyllningsanordningen kan göras oanvändbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas, och att överfyllnadsskyddet tas bort.

Det är lämpligt att ett saneringsföretag anlitas för tömning och rengöring av cisternen. Avfall från rengöring ska omhändertas som farligt avfall.

Efter rengöring bör cisternen tas bort och lämnas för materialåtervinning. Om cisternen säljs ska köparen informeras om att SBF Bygg & Miljö måste kontaktas inför nyinstallation av cisternen.

Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte tas bort bör den sandfyllas.

Vid anmälan om cistern som tagits ur bruk tas ingen avgift ut.

Cistern inomhus

Cisternen kan finnas i en källare eller ett garage. Försök se till att alla rörledningar är synliga så att du kan ha en bra kontroll över din anläggning.

Om din cistern inte går att inspektera runt om betraktas den som en nergrävd cistern, även om den ligger inomhus. Detta gäller även för rörledningar som inte är synliga. Cisternen omfattas då av kraven för cisterner sin ligger i mark (nergrävda). Om du är osäker på vad som gäller för din cistern – rådgör med ett ackrediterat företag.

Läckage

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera SBF Bygg & Miljö. Innan en eventuell sanering påbörjas ska det anmälas till SBF Bygg & Miljö.

Miljösanktionsavgift

En miljösanktionsavgift tas ut om du inte följer reglerna:

  • Att inte informera om installation av en cistern kostar 1000 kronor.

Mer information

För mer information se SWEDAC:s broschyr "Vad händer med din cistern?"

Kraven på cisterner regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor.