Kontrollavgift och riskbedömning

Alvesta kommun införde den 1 januari 2022 ett nytt avgiftssystem för de livsmedelsföretag som vi har kontrollansvar för, så kallad efterhandsdebitering. År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel som innebär att livsmedelskontrollen nu även kan efterhandsdebiteras. 

Hur stor avgiften blir beror på hur många timmar vi lägger på kontrollen. I kontrollen ingår förarbete, kontrollbesök och efterarbete. Enligt beslut av kommunfullmäktige 2021-12-14 Kf§ 131 och efter årlig index höjning i nämnden för myndighetsutövning 2023-01-01 är timavgiften fastställd till 1275kr.

SBF Bygg & Miljö använder sig av Livsmedelsverkets vägledning om riskbedömning och registrering. 

Under 2023 genomför vi ny riskbedömning, som ska börja gälla 2024-01-01.