Kartprodukter

Kommunens enhet för planering producerar kartor för olika ändamål. Kartdatat lagras digitalt vilket gör att olika data kan kombineras, väljas ut och presenteras i olika kartprodukter och skrivas ut i flera format. De vanligaste kartprodukterna beskrivs här nedanför. Vi gör även specialkartor till exempelvis informationstavlor.

Baskarta/Primärkarta

Bild

Baskartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet och finns upprättad i kommunens tätorter/samhällen. Baskartan utgör basen för andra kartoroch för projektering som behöver hög noggrannhet. Ett annat namn för baskartan är primärkarta. I baskartan finns fastighetsindelning,höjduppgifter och höjdkurvor, strandlinjer, byggnader, vägar, järnvägar,starkströmsledningar ovan mark, gatuadresser,staket,vissa trädm.m.

Grundkarta

Bild

Grundkartananvänds som grund vidupprättande och redovisning av förslag till detaljplan. Grundkartan upprättas efter kommunens baskarta och kompletteras med detaljmätningar på den aktuella platsen för detaljplanen.

Nybyggnadskarta

Bild

Nybyggnadskartan är en del av det obligatoriska underlaget vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som ska bygga och myndighetsnämndensprövning av bygglovet.Den innehåller fastighetsgränser, plangränser med bestämmelser, byggnader och vägar, ledningsuppgifter, anläggningar och höjdinformation.

Turist- och fritidskarta

 

Bild

Alvesta kommun har utgivit en trycktturist- och fritidskarta. På en översiktlig karta presenteras hela kommunen med tätorter, byar ochkommunikationsleder. På kartan finns också symboler förbadplatser, vandringsleder och olika typer av fritidsanläggningar.Turist- och fritidskartan kan köpas i bok- och pappershandeln.

 

Kartor på landsbygden samt ortofoto

Kommunens detaljerade kartor täcker inte landsbygden.För kartor utanför tätorterna hänvisas till fastighetskartan och andra produkter som levereras av Lantmäteriet. De visar karta och ortofoto på deras KSO (länk)

Kontakta Lantmäteriet för mer information; se www.lantmateriet.se.