Inomhusmiljö

Upp till 90 procent av tiden tillbringar vi inomhus. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus i våra bostäder, skolor och andra lokaler.

Flera faktorer påverkar inomhusmiljön. Det kan vara byggnadens konstruktion, material, ventilation, klimat eller inredning. Även städning och underhåll har betydelse för inomhusmiljön. Den verksamhet som förekommer i lokalen och de personer som vistas där påverkar också inomhusmiljön.

Ditt eget ansvar som hyresgäst

Du har ansvar att sköta din bostad på ett ansvarsfullt sätt och se till att ”olägenheter” för andra boende inte uppstår. I hyreskontraktet finns ofta en beskrivning av ditt ansvar som hyresgäst. De flesta bostadsrättsföreningar har också satt upp regler om hur ansvaret mellan den enskilda bostadsrättsägaren och föreningen är fördelat.

Fastighetsägarens ansvar

Ägaren till en bostad är enligt miljöbalken skyldig att förhindra och åtgärda ”olägenheter”. Där står bland annat att en bostad:

  • Bild på kontorsrumska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
  • ska ha tillfredställande luftväxling.
  • ska släppa in tillräckligt med dagsljus.
  • ska hållas tillfredställande uppvärmd.
  • ska ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien.
  • ska ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet.

Utöver detta ska fastighetsägaren hålla fritt från skadedjur.

De här skyldigheterna gäller oavsett om ägaren är ett bostadsbolag, privat ägare, en bostadsförening eller om du själv äger din bostad.

Anmäla problem med inomhusmiljön

Om du upplever problem med din inomhusmiljö kan du anmäla detta till SBF Bygg & Miljö. Utgångspunkten vid hanteringen av klagomål är dock alltid miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa: "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Vid klagomål på miljön i bostaden är det ofta fastighetsägarens ansvar att avhjälpa problemet. Du bör alltid först kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för störningen, för att försöka få en lösning på problemet. Om det inte hjälper kan du göra en anmälan till SBF Bygg & Miljö.

Även en bostadsrättsförening kan vara fastighetsägare. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och medlemmar är dock något annorlunda mot i ett hyreshus.

Problem i tvättstugan, sliten lägenhet eller krav på ekonomisk kompensation för störningar är inget som du kan anmäla till SBF Bygg & Miljö.