Fastighetsägarens egenkontroll

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus.

Enligt miljöbalken (den övergripande miljölagstiftningen) ska fastighetsägare sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär på grund av brister i byggnaden. Det ska göras genom att planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, så kallad egenkontroll.

SBF Bygg & Miljö har tagit fram faktablad inom en rad områden som berör dig som fastighetsägare. Faktabladen hittar du till höger. En blankett för klagomål på inomhusmiljön från hyresgästen finns också. Du som fastighetsägare får gärna använda dig av den.

Vem måste ha egenkontroll?

Lagen säger att alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (Miljöbalken, 1998:808, 9 kap.).

Dessutom finns det klara fördelar för fastighetsägare att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitage och underhållsbehov ofta minskar.

Tillsyn av egenkontrollen

Bild på hustakUnder 2010 och 2011 drev Socialstyrelsen ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra fastighetsägarnas egenkontroll och höja kunskapen om inomhusmiljö hos landets miljökontor.

Vi på SBF Bygg & Miljö besökte under denna period fastighetsägare för att tala om inomhusmiljö och egenkontroll. Det vi bland annat tittade på var vilka rutiner som fanns för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner för felanmälan och klagomål som fanns och vem som var ansvarig för miljön inomhus.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till hälsoproblem.

Här kan du läsa en rapport från tillsynsprojektet om fastighetsägarnas egenkontroll.