Buller

Med buller menas oönskat ljud. Det kan vara ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln.

Bild på bullermätareAntalet människor som störs av buller eller utsätts för höga ljudnivåer har ökat under de senaste åren. En av de allvarligaste effekterna av att man är utsatt för buller är sömnstörningar. Påverkas sömnen negativt får det ofta till följd att man känner ökad trötthet och får försämrad reaktionsförmåga. Även låga ljudnivåer kan ge upphov till trötthet och stress.

Ansvar

Bullerstörningar regleras i miljöbalken. Enligt lagen kan både fastighetsägare och verksamhetsutövare tvingas vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att människors hälsa påverkas negativt.

Bullernivåer

För att underlätta tolkningen av lagen har Socialstyrelsen och Naturvårdsverket gett ut råd och riktlinjer om vilka maximala bullernivåer som olika typer av verksamheter får ha.

Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 2005:6).

För lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, till exempel diskotek, konsert- och träningslokaler gäller Socialstyrelsens Allmänna Råd (SOFS 2005:7).

Buller från externa källor som industrier bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5).