Hälsoskydd

Hälsoskydd

Arbetet med hälsoskydd innebär att förebygga och åtgärda olägenheter för människors hälsa.

En olägenhet för människors hälsa är en störning som kan påverka människors hälsa negativt och som inte är obetydlig eller helt tillfällig. Den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken.

Hälsoskydd omfattar tillsyn av fotvård och solarier, tillsyn av undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radonfrågor, bullerfrågor och badvattenkvalitet. Även inspektioner och information till företag och allmänhet samt handläggning av klagomål ingår.

Anmälan/tillstånd

För att minska risken för att människors hälsa påverkas negativ måste vissa typer av verksamheter anmälas till kommunen innan de öppnar.

Följade verksamheter är anmälningspliktiga:

  • Piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, viss typ av hudvård med flera. Dessa erbjuder behandlingar som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad för allmänheten eller som används av många människor (även badtunnor, bubbelpooler).
  • Alla typer av skolor och fritidshem.
  • Solarier.

Anmälan ska göras till SBF Bygg & Miljö och verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts.

Tillsyn

Verksamheter inom hälsoskyddsområdet besöks av SBF Bygg & Miljö för att kontrollera att lagstiftningen följs, så kallad tillsyn. Även de som inte behöver anmäla sin verksamhet kontrolleras.

SBF Bygg & Miljö har tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar som allmänheten har tillträde till. Några exempel är hyreshus, pensionat, idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar och strandbad.

Vissa anläggningar besöks regelbundet medan andra verksamheter endast besöks vid klagomål eller problem.

Vid besök tar SBF Bygg & Miljö ut en timavgift.

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren måste enligt miljöbalken själv utföra kontroller av sin verksamhet. Detta för att motverka eller förebygga att olägenheter uppkommer. Läs mer om egenkontroll för fastighetsägare här

Mer information

Socialstyrelsen har skrivit flera handböcker om vilka regler som gäller och vad man bör tänka på ur ett hälsoperspektiv innan man startar en verksamhet. Du kan hitta dem här