Riktlinjer för byggnadsutformning

Alvesta kommun har utifrån en kulturhistorisk undersökning av Alvesta tätort och genom en sammanvägd bedömning tagit fram riktlinjer för vägledning vid plan- och bygglovsärenden. Framtagande av riktlinjer för Moheda och Vislanda tätorter pågår.

Syfte

Riktlinjerna är uppdelade på en generell nivå som gäller för hela tätorten samt på en detaljerad nivå för specifika byggnader, bebyggelsegrupper och miljöer, som har fått en eller flera riktlinjer knutna till sig.

Ambitionen är att utpekande av värden kan göra fastighetsägare och boende stolta över sin miljö samt hjälpa i bedömningen om vilka åtgärder som kan bidra till att förstärka bevarandevärda kulturhistoriska miljöer.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Begrepp & riktlinjer

För att bedöma utpekade värden används tre nivåer av bevarandevärden. Dessa nivåer ska underlätta tolkningen av kulturhistoriska värden samt förenkla kommunikationen med fastighetsägare och allmänhet. Nivåerna definieras som;

1. Ska bestå, har högt bevarandevärde:

Mycket höga värden. Förändringar som leder till att uttrycken försvagas ska inte tillåtas.

2. Bör bevaras, har bevarandevärde:

Värden som inte bör förändras betydligt. 

3. Bör behandlas varsamt:

Vissa förändringar är möjliga, men förändringar av huduvdskliga strukturen bör undvikas.

Programhandling och karttjänst

Program (pdf-fil)

 Program

Interaktiv karttjänst

 Karttjänst