Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Grönstrukturprogrammet har antagits

Samhällsbyggnadsnämnden antog Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter den 2019-05-14 § 37. 

Digital karttjänst

Se programmet i en digital karttjänst via denna länk

Genomförda steg i processen

Grönstrukturen i de båda tätorterna har inventerats. Kommunens tjänstemän har inventerat sociala värden och konsulter har inventerat naturvärden. Medborgardialoger i Moheda och Vislanda har genomförts under november månad år 2018, se minnesanteckningar från dialogerna till höger. Inventeringarna och dialogerna har utgjort underlag vid upprättande av ett grönstrukturprogram. Förslaget var utsänt på remiss under tiden 2019-03-18 till 2019-04-08.

LONA-projekt

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av projektet "Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter".