Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Remiss av förslag till grönstrukturprogram

Ett förslag till grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter har upprättats. Förslaget är utsänt på remiss under tiden 2019-03-18 till 2019-04-08. Under remisstiden kommer handlingen att finnas tillgänglig i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda bibliotek, Växjövägen 16, Moheda, på Vislanda bibliotek, Kungsgatan 1, Vislanda och här på kommunens webbplats (se under Relaterad information i kolumnen till höger).

Remissen vänder sig främst till kommunens förvaltningar samt berörda markägare i tätorten, men vem som helst som känner sig berörd har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Eventuella synpunkter på grönstrukturprogrammet skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 8 april 2019 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.  

Genomförda steg i processen

Grönstrukturen i de båda tätorterna har inventerats. Kommunens tjänstemän har inventerat sociala värden och konsulter har inventerat naturvärden. Medborgardialoger i Moheda och Vislanda har genomförts under november månad år 2018, se minnesanteckningar från dialogerna till höger. Inventeringarna och dialogerna har utgjort underlag vid upprättande av ett grönstrukturprogram.

LONA-projekt

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av projektet "Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter".