Grönstrukturprogram för Alvesta tätort

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda grönstrukturen i Alvesta tätort med närområden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Digital karttjänst

Se programmet via en digital karttjänst i denna länk

Programmet har antagits

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-11-14 §147 att anta grönstrukturprogram för Alvesta tätort.

Genomförda steg i processen

Ett remissförslag för Grönstrukturprogram för Alvesta tätort har tagits fram. Remissen för grönstrukturprogrammet pågick under tiden 2017-08-23 – 2017-09-13. Förslaget har därefter reviderats och inkomna synpukter på förslaget har sammanställts och bemötts i ett utlåtande.

LONA-projekt

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av projektet "Grönstrukturprogram för Alvesta tätort".