Naturinventeringar norra Salen

Norra Salen sedd från östra sidan

Per Darell

Naturinventeringar norra Salen

I samband med LONA-projektet "Gör Salen mer tillgängligt" har två rapporter tagits fram. Den första består av en utredning av vassens betydelse för den biologiska mångfalden samt dess påverkan på vattenkvaliteten i den norra delen av Salen i Alvesta tätort. Den andra rapporten består av en undersökning och beskrivning av naturvärden i området runt norra Salen med fokus på värdefulla strukturer och värdekärnor. Mer ingående undersökning har gjorts av bland annat träd, fåglar, kärlväxter, mossor och svampar inom området.