Planeringsunderlag

I planarbetet använder vi oss av olika planeringsunderlag. Flera av dessa finns redovisade i översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2008-10-28, §90. Den har därefter gåtts igenom och fullmäktige har antagit en så kallad aktualitetsförklaring av översiktsplanen 2013-11-19.

I översiktsplanen finns även riktlinjer om hur man bör förhålla sig till underlagen i planeringen. Det finns också utredningar och tillägg till översiktsplanen som kommer till och uppdateras vid behov. 

En del planeringsunderlag finns i form av geografisk information på digital karta. En del av dessa underlag kan Du se på Länsstyrelsens WebbGIS som är en gemensam karttjänst för länsstyrelserna. Kommunen har ett liknande system med digitala planeringsunderlag. I dessa system kan man öppna en karta och lägga på olika digitala skikt med information från olika planeringsunderlag.

Planeringen grundar sig även på miljömålen och kommunens energi- och klimatplan. Exempel på fler planeringsunderlag finns till höger.