Viadukten 5 med flera (centrala Alvesta)

Detaljplanen ska möjliggöra handelsverksamhet samt en ändrad placering av Sjögatan.


Bilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra handelsverksamhet i centrala Alvesta. För att få till en ändamålsenlig handelsfastighet behöver detaljplanen anpassas till platsens förutsättningar och möjliggöra en förändrad placering av intilliggande gatumark.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utsänt för samråd under tiden 2023-01-09  -  2023-01-30.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Alvesta, Allbogatan 17, 342 30 Alvesta.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas senast den 30 januari 2023 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.