Upphävande av detaljplan B1 och B2 för Blädinge 3:1 m.fl.

Upphävande av detaljplanerna B1 och B2, som omfattar Blädinge stationssamhälle, syftar till att skapa en friare byggrätt för befintliga bostadsfastigheter.

Planens syfte och huvuddrag

Upphävande av detaljplanerna B1 och B2 (byggnadsplaner) för Blädinge stationssamhälle, syftar till att skapa en friare byggrätt för befintliga bostadsfastigheter.

Blädinge stationssamhälle planlades med byggnadsplaner (B1 och B2) under 1956-1964. Byggnadsplanerna realiserades dock ej som planerat och år 1983 upphävde Länsstyrelsen stora delar av de planlagda byggrätterna. Blädinge station lades ner på 1970-talet.

En byggrätt i detaljplan (inklusive byggnadsplan) ger förutsägbarhet, men medför begränsning till fastställda bestämmelser. Förfrågan rörande planändring har kommit in till kommunen och skulle innebära en ändring för enbart två småhusfastigheter. Eftersom kommunen ej har huvudmannaskap för allmänna platser i Blädinge och utbyggnadsmöjlighet i området saknas, anser kommunen att de gamla detaljplanerna (byggnadsplaner) istället bör upphävas som helhet.

Pågående steg i processen

Samhällsbyggnadsnämnden antog upphävandet av detaljplanerna 2019-04-02. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla 2019-04-08. Den som vill överklaga beslutet att anta upphävandet av detaljplanerna skall således göra detta senast 2019-04-29.

Genomförda steg

Planhandlingarna var utsända för samråd under tiden 2019-01-28 - 2019-02-18. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig under relaterad information i kolumnen till höger.

Detaljplanen handläggs med förenklat standardplanförfarande enligt 5 kap. 38b § plan- och bygglagen. Vid ett förenklat standardförfarande ges berörda möjlighet vid ett tillfälle att lämna synpunkter, nämligen under samrådet. Synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Kommunen kan därefter fatta ett beslut om att upphäva detaljplanen. Om ingen överklagar beslutet att upphäva detaljplanen vinner det laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anlagstavla.