Detaljplan för Björkeryd 7:2 m.fl.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bussterminal i centrala Torpsbruk.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planförfarandet sker med ett standardförfarande.

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utställt för granskning under perioden 2023-01-13 - 2022-02-03.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats, samt på biblioteketet i Moheda.