Detaljplan för Björkeryd 2:20

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bussterminal i centrala Torpsbruk.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planförfarandet sker med ett standardförfarande.

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utställt för granskning under perioden 2023-05-26 - 2023-06-16.