Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (etapp 3)

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av väg 25/27 i norr, Lekarydsvägen i väster, och Spåningslanda rekreationsområde i öster.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder, handel och verksamheter i ett attraktivt läge med god åtkomst till väg 25/27 och närhet till Spånens rekreationsområde.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2019-02-20 - 2019-03-13. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, samt här på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 13 mars 2019 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.