Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (etapp 3)

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av väg 25/27 i norr, Lekarydsvägen i väster, och Spåningslanda rekreationsområde i öster.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder, handel och verksamheter i ett attraktivt läge med god åtkomst till väg 25/27 och närhet till Spånens rekreationsområde.

Pågående steg i processen

bild

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-03. Planen kan vinna laga kraft 2019-10-01.

Genomförda steg

Detaljplanen har varit utställd för granskning 2019-05-22 - 2019-06-12 samt utsänd för samråd 2019-02-20 - 2019-03-13. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats i ett utlåtande respektive en samrådsredogörelse.