Detaljplan för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad och sportcenter)

Planområdet är beläget strax väster om Alvesta centrum. Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av ny sporthall/kulturarena vid Virda bad- och sportcenter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av sporthall/kulturarena i anslutning till befintlig sport- och simhall. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en ny trafikförbindelse till intilliggande bostäder och förskola då Ängagårdsvägen påverkas av byggnationen.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utställt för granskning under tiden 2022-05-11 - 2022-05-24.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats, samt på biblioteketet i Alvesta.

Genomförda steg

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2022-02-21  -  2022-03-14. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.