Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg)

Planområdet finns beläget i den sydvästra delen av Moheda samhälle, strax söder om Växjövägen. I väster angränsar planområdet mot bostäder utmed Mäster Skölds väg.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge i Moheda samhälle.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2018-11-26 - 2018-12-17. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda Bibliotek, Växjövägen 16 samt här på kommunens webbplats.

Samrådsmöte hölls måndagen den 3 december, minnesanteckningar finns under Relaterade dokument.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 17 december 2018 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.