DP del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)

Förslag till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en säkrare trafikmiljö runt Skogsbackens förskola och mer ändamålsenlig entré till fastigheten Alvesta 13:40 samt möjliggöra en entré till Virdavallens idrottsområde norrifrån.

Planområde

Planområdet ligger i västra änden av Gröna gatan i Alvesta. Området avgränsas i söder av Virdavallens idrottsområde och i norr av Virdaskolan och Skogsbackens förskola. Planområdet består av en befintlig gång- och cykelväg, blandskog samt till del parkeringsytor.

I Fördjupad Översiktsplanen för Alvesta kommun som antogs av Kom-munfullmäktige 2017-11-28, § 117) är planområdet utpekat som en del i genomförandet av Utveckling Västra Rönnedal. Planförslaget överens-stämmer med översiktsplanens intentioner.

Pågående steg

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2020-02-19 - 2020-03-11.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida).

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 11 mars 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

Planprocessen

 

Genomförda steg

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20. Samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse tillhörande granskningshandlingarna.

 

Granskningshandlingar

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2020-02-19 - 2020-03-11.

Underrättelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse