DP del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)

Förslag till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en säkrare trafikmiljö runt Skogsbackens förskola och mer ändamålsenlig entré till fastigheten Alvesta 13:40 samt möjliggöra en entré till Virdavallens idrottsområde norrifrån.

Planområde

Planområdet ligger i västra änden av Gröna gatan i Alvesta. Området avgränsas i söder av Virdavallens idrottsområde och i norr av Virdaskolan och Skogsbackens förskola. Planområdet består av en befintlig gång- och cykelväg, blandskog samt till del parkeringsytor.

I Fördjupad Översiktsplanen för Alvesta kommun som antogs av Kom-munfullmäktige 2017-11-28, § 117) är planområdet utpekat som en del i genomförandet av Utveckling Västra Rönnedal. Planförslaget överens-stämmer med översiktsplanens intentioner.

Pågående steg

Planförslaget är utsänt på samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida)

Samrådsmöte hålls måndagen den 9 dec kl.17:30 i kommunhuset (Centralplan 1, Alvesta).

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 20 december 2019 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

Planprocessen

 

 

Samrådshandlingar

Samrådsmöte hålls måndagen den 9 dec kl.17:30 i kommunhuset (Centralplan 1, Alvesta).

Samrådshandlingar:

Samrådsmissiv

Plankarta

Planbeskrivning