DP del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)

Förslag till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en säkrare trafikmiljö runt Skogsbackens förskola och mer ändamålsenlig entré till fastigheten Alvesta 13:40 samt möjliggöra en entré till Virdavallens idrottsområde norrifrån.

Planområde

Planområdet ligger i västra änden av Gröna gatan i Alvesta. Området avgränsas i söder av Virdavallens idrottsområde och i norr av Virdaskolan och Skogsbackens förskola. Planområdet består av en befintlig gång- och cykelväg, blandskog samt till del parkeringsytor.

I Fördjupad Översiktsplanen för Alvesta kommun som antogs av Kom-munfullmäktige 2017-11-28, § 117) är planområdet utpekat som en del i genomförandet av Utveckling Västra Rönnedal. Planförslaget överens-stämmer med översiktsplanens intentioner.

Pågående steg

Planförslaget var utsänt på samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20. Nu sammanställs inkomna synpunkter.

Planprocessen