Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge och samtidigt möjliggöra för tillbyggnad på befintligt handels- och bostadshus i Grimslöv samhälle. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planförfarandet bedöms ske med standardförfarande.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Grimslöv tätort samt möjliggöra för utbyggnad på befintligt handels- och bostadshus.

 

Pågående steg i processen 

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2020-05-13 - 2020-06-03.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Grimslöv, Hantverkargatan 14, Grimslöv.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 3 juni 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

planprocessen

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-02-05 - 2020-02-27. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.