Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge och samtidigt möjliggöra för tillbyggnad på befintligt handels- och bostadshus i Grimslöv samhälle. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planförfarandet bedöms ske med standard planförfarande.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Grimslöv tätort samt möjliggöra för utbyggnad på befintligt handels- och bostadshus.

 

Pågående steg i processen 

 Planförslaget är utsänt på samråd under tiden 2020-02-05 - 2020-02-27.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Grimslöv, Hantverkargatan 14, Grimslöv.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 27 februari 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

planprocessen