Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge och samtidigt möjliggöra för tillbyggnad på befintligt handels- och bostadshus i Grimslöv samhälle. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planförfarandet bedöms ske med standardförfarande.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Grimslöv tätort samt möjliggöra för utbyggnad på befintligt handels- och bostadshus.

 

Pågående steg i processen 

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2020-05-13 - 2020-06-03. Nu sammanställs inkomna synpunkter.

planprocessen

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-02-05 - 2020-02-27. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.