Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge och samtidigt möjliggöra för tillbyggnad på befintligt handels- och bostadshus i Grimslöv samhälle. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planförfarandet bedöms ske med standardförfarande.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Grimslöv tätort samt möjliggöra för utbyggnad på befintligt handels- och bostadshus.

Pågående steg i processen 

Inför antagandet av detaljplanen har detaljplanen delats upp i två delar. Del 1 omfattar Grimslöv 10:64 och syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintligt handels- och bostadshus. Del 2 omfattar fastigheterna Grimslöv 10:88 och Grimslöv 10:71 och syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus.

Del 1 av detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-11-24

Lagakraftvunnen detaljplan G19

Del 2 av detaljplanen har inte antagits ännu.

Genomförda steg 

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-02-05 - 2020-02-27. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2020-05-13 - 2020-06-03. Inkomna synpunkter har sammanställst i ett granskningsutlåtaden, tillhörande antagandehandlingarna.