Detaljplan för del av Alvesta 14:29 (Verksamhetsområde Norra infarten)

Planområdet är beläget i den norra delen av Alvesta tätort utmed väg 126.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsmark i ett transportnära läge i anslutning till väg 126 vid norra infarten i Alvesta.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. I den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort (antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet utpekat som verksamhetsområde.

Planförfarandet bedöms ske med ett standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Planförslaget är ute för samråd under tiden 2020-10-23  -  2020-11-13. 

Under samrådstiden finns samrådshandlingarna tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på Alvesta bibliotek.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast 13 november 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se