Detaljplan för del av Aringsås 19:1 (Sjölyckan)

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Alvesta tätort, mellan Växjövägen och sjön Salen.

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

 

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i centrumnära läge. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och följer utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen. Strandskydd för Salen berörs.

Genomförda steg

Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 2015-09-11 - 2015-10-02.

Inkomna synpunkter har sammanställts och ärendets handläggning pågår.

Arbetet med detaljplanen är vilande

Planprocessen