Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Alvesta tätort och utgörs idag av park- och naturmark. I anslutning till planområdet ligger bostadsområden, ett verksamhetsområde, en förskola samt lokalgator.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta tätort genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa planförhållanden till gällande markanvändning och möjliggöra ändamålsenlig kvartersbildning.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utställd för ny granskning under tiden 2019-11-04 - 2019-11-25.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Moheda bibliotek, samt här på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 20 november 2019 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Genomförda steg

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2018-03-12 - 2018-04-03. Samrådsmöte hölls torsdagen den 22 mars, se minnesanteckningar från mötet här. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-08-06. Inkomna synpunkter från granskningsskede 1 har sammanställts och bemötts i ett utlåtande.