Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Alvesta tätort och utgörs idag av park- och naturmark. I anslutning till planområdet ligger bostadsområden, ett verksamhetsområde, en förskola samt lokalgator.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta tätort genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa planförhållanden till gällande markanvändning och möjliggöra ändamålsenlig kvartersbildning.

Pågående steg i processen

Inkomna synpunkter från granskningen håller på att sammanställas.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utställt för samråd under tiden 2018-03-12 - 2018-04-03. Samrådsmöte hölls torsdagen den 22 mars, se minnesanteckningar från mötet här. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-08-06.