Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola)

Planområdet ligger i den östra delen av Moheda tätort utmed Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan. Området utgörs idag av park- och naturmiljö samt av en återvinningsstation. I anslutning till planområdet ligger, förutom Mohedaskolan, bostäder och ett skogsparti.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för skoländamål i Moheda i anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola. Syftet är även att säkerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark för att ersätta och bevara lek-, idrotts- och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostadsnära område.

Pågående steg i processen

Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-04-02. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla 2019-04-08. Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen skall således göra detta senast 2019-04-29. 

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utsänt för samråd under tiden 2018-11-26 - 2018-12-17.  Samrådsmöte hölls måndagen den 3 december, se minnesanteckningar från mötet här. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2019-02-18 - 2019-03-11. Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.