Detaljplan för Spåningslanda etapp 3 del 3

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt läge med god åtkomst till väg 25/27 och närhet till Spånens rekreationsområde.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planförfarandet bedöms ske med ett standardförfarande.

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utsänt för samråd under tiden 2022-02-12 - 2022-03-05.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats, samt på biblioteketet i Alvesta.