Detaljplan för Moheda 4:192 m.fl.


Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i centrala Moheda.

Förslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. 

Detaljplanen genomförs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900 PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utställt för samråd under perioden 2023-01-23 - 2023-02-13.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats, samt på biblioteketet i Moheda.