Moheda 4:192 med flera (Moheda centrum)

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i centrala Moheda

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i centrala Moheda.

Förslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. 

Detaljplanen genomförs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900 PBL).

Pågående steg i processen

Planförslaget var utställt på granskning mellan 2023-11-27 - 2023-12-18. Efter granskningen ska ett granskningsutlåtande upprättas.

Genomförda steg

Ett planförslag var föremål för samråd under perioden 2023-01-23 - 2023-02-13. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.