Detaljplan för Moheda 4:192 m.fl.

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i centrala Moheda

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i centrala Moheda.

Förslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. 

Detaljplanen genomförs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900 PBL).

Pågående steg i processen

Planförslagets samrådstid är avslutad.

En samrådsredogörelse kommer att upprättas innan planen går ut på granskning.