Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planförfarandet sker med standardförfarande och bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Pågående steg i processen 

 

Planförslaget är utsänt på samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida)

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 20 december 2019 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

planprocessen