Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planförfarandet sker med standardförfarande och bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Pågående steg i processen 

Planförslaget var utsänt på samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20. Nu sammanställs inkomna synpunkter.

planprocessen