Detaljplan för Lekaryd 3:24

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder öster om Lekaryds by. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen

 

Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 2019-05-31 - 2019-06-24.

Nu sammanställs inkomna synpunkter

 

Genomförda steg

Samråd (2019-03-11 - 2019-04-01)