Detaljplan för Lekaryd 3:24

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder öster om Lekaryds by. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen

 

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2019-03-11 - 2019-04-01. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, samt här på kommunens webbplats.

 

Genomförda steg

-