Detaljplan för Lekaryd 1:24

Detaljplanen möjliggör för bostäder i Lekaryds socken

 Bilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av friliggande småhustomter i Lekaryd.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet sker med ett standardförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Planförslagets samrådstid är avslutad.

En samrådsredogörelse kommer att upprättas innan planen går ut på granskning.