Detaljplan för del av Sundet 1:2

Planen återfinns i Torne i Södra delen av Alvesta kommun

 PlanområdeBilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för bostäder i södra Torne. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen. 

Pågående steg i processen

 

Genomförda aktiviteter:

Samråd har hållits under perioden: 2021-01-23 – 2021-02-13.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning

Plankarta