Detaljplan för del av Spåningslanda 4:3 (Spåningslanda etapp 4)

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i ett tätortsnära läge intill kulturmiljöer och naturområden med möjlighet att anordna förskola och service.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Se handlingar nedan till höger.

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utsänt för samråd under perioden 2023-05-17 - 2023-06-09.