Del av Spåningslanda 4:3 (Spåningslanda etapp 4)

Detaljplan för bostäder i östra Alvesta.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i ett tätortsnära läge intill kulturmiljöer och naturområden med möjlighet att anordna förskola och service.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Se handlingar nedan till höger.

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

 

Pågående steg i processen

Inkomna synpunkter behandlas och bemötts i en samrådsredogörelse som blir del av granskningshandlingarna.

 

 

Genomförda steg

Ett planförslag var utsänt för samråd under perioden 2023-05-17 - 2023-06-09