Detaljplan för del av Grimslöv 24:3 (förskola)

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av förskola på del av fastighet Grimslöv 24:3.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

 

Pågående steg i processen

Inkomna synpunkter behandlas och bemötts i en samrådsredogörelse som blir del av granskningshandlingarna. 

Genomförda steg

Ett planförslag var utsänt för samråd under perioden 2023-06-14 - 2023-07-07. Samrådsmöte hölls i Grimslövs Föreningslokal 19 juni kl. 19-20.