Detaljplan för del av Alvesta 14:7 (Norrgatan)

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för förtätning av bostäder i centrala Alvesta. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 2019-10-21.

Beslutet att anta förslag till detaljplan har överklagats. 2020-04-30 beviljade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd, vilket innebär att detaljplanen ska prövas i högsta instans.

 

Genomförda steg

Granskning (2019-05-31 - 2019-06-24)

Samråd (2019-02-22 - 2019-03-15)