Detaljplan för del av Alvesta 14:7 (Norrgatan)

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för förtätning av bostäder i centrala Alvesta. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen

 

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2019-02-22 - 2019-03-15. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, samt här på kommunens webbplats.

 

Genomförda steg

-