Detaljplan för del av Alvesta 14:7 (Norrgatan)

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för förtätning av bostäder i centrala Alvesta. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen

 bild

 

Detaljplanen har varit uställd för granskning perioden 2019-05-31 - 2019-06-24.

Nu sammanställs inkomna synpunkter

Genomförda steg

Samråd (2019-02-22 - 2019-03-15)