Detaljplan för del av Alvesta 14:56 m.fl. (Prästängsskolan)

Detaljplan som möjliggör utveckling av befintlig skola.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt och skolområde för Prästängsskolan i östra Alvesta för att möjliggöra nya lokaler och utvecklad utemiljö. Detaljplanen är en del i att säkra att det finns lokaler för Prästängsskolans räkning i beredskap om behov uppstår.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utsänt för samråd under tiden 2021-12-07  -  2021-12-28.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Alvesta, Allbogatan 17, 342 30 Alvesta.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 28 december 2021 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.