Detaljplan för del av Alvesta 14:56 m.fl. (Prästängsskolan)

Detaljplan som möjliggör utveckling av befintlig skola.

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt och skolområde för Prästängsskolan i östra Alvesta för att göra det möjligt att bygga mer ändamålsenliga lokaler samt tillskapa en relevant utemiljö. Detaljplanen ska möta de behov som finns utifrån ett ökat antal elever på skolan de senaste åren.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag var utställt för en andra granskning under tiden 2023-06-26  -  2023-08-18. Inkomna synpunkter har redovisats och bemötts i ett granskningsutlåtande. Planförslagt förväntas kunna avtas av Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-21.

 

Genomförda steg

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2021-12-07  -  2021-12-28. Inkomna synpunkter har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse som är del av granskningshandlingarna. Utöver samråd har dialoginsatser inför samrådet genomförts med elever, lärare och rektorer på Prästängsskolan 2021-11-18 och 2021-11-25.

Ett planförslag var utställt för granskning under tiden 2023-04-03  -  2023-04-24. Inkomna synpunkter har redovisats och bemötts i ett granskningsutlåtande som är del av granskningshandlingarna för granskning 2.