Detaljplan för Bagaren 1 mfl

Planområdet finns beläget i Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för ett parkeringshus i centrala Alvesta. 

Planförfarandet sker med standardförfarande.

planområde

Pågående steg i processen 

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 2019-12-20 - 2020-01-24.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta bibliotek samt på kommunens webbplats (denna sida)

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 24 januari 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

Genomförda steg

 Detaljplanen har varit utsänt för samråd under tiden 2019-02-22 - 2019-03-15.

 

Granskningshandlingar

Granskningstid 2019-12-20 - 2020-01-24

Underrättelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse