Detaljplan för Bagaren 1 mfl

Planområdet finns beläget i Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för ett parkeringshus i centrala Alvesta. 

Planförfarandet sker med utökat standardförfarande.

Pågående steg i processen 

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2019-02-22 - 2019-03-15. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, samt här på kommunens webbplats.

 

Genomförda steg

-