Detaljplan för del av Alvesta 14:50

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet, samtidigt som hänsyn tas till platsens förutsättningar med angränsande verksamheter och naturmark.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet. Det ska även möjliggöras för idrottsanläggning med mindre omgivningspåverkan så som racketsport eller gym, samtidigt som hänsyn ska tas till platsens förutsättningar med angränsande verksamheter och naturmark.

Pågående steg i processen 

Planförslaget har inte antagits ännu.

Genomförda steg

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2021-03-03 - 2021-03-24. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.

 Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2021-06-17 - 2021-07-09. Inkomna synpunkter har sammanställst i ett granskningsutlåtaden, tillhörande antagandehandlingarna.