Detaljplan för Alvesta 14:50

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet, samtidigt som hänsyn tas till platsens förutsättningar med angränsande verksamheter och naturmark.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet. Det ska även möjliggöras för idrottsanläggning med mindre omgivningspåverkan så som racketsport eller gym, samtidigt som hänsyn ska tas till platsens förutsättningar med angränsande verksamheter och naturmark.

Pågående steg i processen 

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2021-06-17 - 2021-07-09 . Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Alvesta, Allbogatan 17.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 9 juli 2021 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

Samråd

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2021-03-03 - 2021-03-24. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.