Detaljplan för del av Aringsås 14:4 m.fl. (Aringsås skola/förskola)

Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av en ny skola och förskola i Aringsås samt utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Gemlavägen.

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skoländamål (skola och förskola) anpassat till platsens förutsättningar samt att bredda gatuutrymmet på Gemlavägen för att inrymma gång- och cykelväg.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2022-12-05  -  2023-01-16.

Inkomna synpunkter håller på att behandlas i en samrådsredogörelse.