Ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Vislanda tätort på Dalvägen. Ändring av befintlig detaljplan ska möjliggöra komplementbyggnad inom planområdet.

Gällande detaljplan Va14 reglerar bostadsändamål och prickmark inom den aktuella fastigheten. 

Syftet med ändring av detaljplan Va14 för del av fastigheten Vislanda 66:10 är att möjliggöra komplementbyggnad som garage inom fastigheten. 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

 

Pågående steg i processen

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2022-04-01 - 2022-04-18.

Under granskningstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida, till höger), samt på biblioteketet i Vislanda, Kungsgatan 1.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 18 april 2022 via e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se eller via post till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande genom att besöka kommunhuset på Centralplan 1, Alvesta. Uppge ditt namn, fastighet (alternativt adress) och ärendenummer SBN 2021–143 i yttrandet.

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2022-01-31  -  2022-02-21. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.