Ändring av detaljplan V38 för Vislanda 21:28 (Brända tomten)

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning. Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Planens syfte

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 2020-04-09 - 2020-04-30.

Under granskningstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta och på biblioteket i Vislanda, Kungsgatan 1 samt på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 17 februari 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta.
Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till: samhallsbyggnad@alvesta.se

planprocessen

Granskningshandlingar

Granskningshandlingar 2020-04-09 - 2020-04-30

Missiv

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse