Ändring av detaljplan V38 för Vislanda 21:28 (Brända tomten)

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning. Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Planens syfte

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning.

Pågående steg i processen

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2020-04-09 - 2020-04-30.

Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande inför antagande.

planprocessen