Ändring av detaljplan V38 för Vislanda 21:28 (Brända tomten)

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning. Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Planens syfte

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning.

Pågående steg i processen

Detaljplanen är utsänd på samråd 27 januari- 17 februari

OBS! Om samtliga berörda aktivt godkänner planförslaget i samband med samrådet uteblir ytterligare ett skede för er att yttra er (granskning) och plan-förslaget kan antas direkt. Ett så kallat ”begränsat planförfarande”.

Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta och på biblioteket i Vislanda, Kungsgatan 1 samt på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 17 februari 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta.
Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till: samhallsbyggnad@alvesta.se

planprocessen