Ändring av detaljplan för Moheda 4:220 m.fl.

Ändring av detaljplan berör antal våningar på två fastigheter i ett centrumnära läge i Moheda tätort.

Planområde

Planens syfte

Gällande detaljplan M53 reglerar byggrätten till källarlösa hus i ett våningsplan med högsta byggnadshöjd av 3 meter i centrala delen av Moheda.

Ändringen av detaljplan M53 syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder i två våningar, med möjlighet även till flerbostadshus. Föreslagen reglering ändrar inte markanvändning i detaljplanen utan bestämmelserna avseende begränsning av markens bebyggande.

Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Pågående steg i processen

Förslag till ändring av detaljplan var utsänt för samråd under tiden 2020-06-05 - 2020-07-01. Nu sammanställs inkomna synpunkter.

Planprocess