Ändring av detaljplan för Moheda 4:220 m.fl.

Ändring av detaljplan berör antal våningar på två fastigheter i ett centrumnära läge i Moheda tätort.

Ändringen av detaljplan M53 för fastigheterna Moheda 4:220 m.fl. syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder i två våningar, med möjlighet även till flerbostadshus. Föreslagen reglering ändrar inte markanvändning i detaljplanen utan bestämmelserna avseende begränsning av markens bebyggande.

Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Pågående steg i processen

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 2020-10-27.

Beslutet att anta förslag till detaljplan har överklagats.

 

 

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-06-05 - 2020-07-01. Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2020-09-25 - 2020-10-09. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.