Ändring av detaljplan A215 för Magasinet 2 med flera (centrala Alvesta)

Ändringen av detaljplan möjliggör för en högre utnyttjandegrad och byggnadshöjd för verksamheter och säkerställer en hållbar dagvattenhantering

Planområde 
Planens lokalisering i Alvesta tätort (vit markering).

Planens syfte

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra för en ökad byggnadshöjd och en ökad byggnadsarea i procent per fastighetsarea för att möjliggöra för utökade verksamheter på planområdet. Syftet är också att anpassa markanvändningen efter platsens förutsättningar genom hantering av dagvatten och anpassning av marken utifrån platsens lokalisering.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2023-09-12  -  2023-10-03.

Efter samrådstiden bemöts och redogörs mottagna synpunkter för i en samrådsredogörelse och planen förbereds för granskning.