Ändring av Detaljplan för Magasinet 2 m.fl.

Ändringen av detaljplan möjliggör för en högre utnyttjandegrad och byggnadshöjd för verksamheter och säkerställer en hållbar dagvattenhantering

Planområde 
Planens lokalisering i Alvesta tätort (vit markering).

Planens syfte

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra för en ökad byggnadshöjd och en ökad byggnadsarea i procent per fastighetsarea för att möjliggöra för utökade verksamheter på planområdet. Syftet är också att anpassa markanvändningen efter platsens förutsättningar genom hantering av dagvatten och anpassning av marken utifrån platsens lokalisering.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utsänt för samråd under tiden 2023-09-12  -  2023-10-02.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Alvesta, Allbogatan 17, 342 30 Alvesta.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas senast den 2 oktober2023 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.