Detaljplan för Mården 5

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökad byggrätt för fler bostäder genom nyexplaotering.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen 

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2019-02-22 - 2019-03-15. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, samt här på kommunens webbplats.

 

Genomförda steg

-