Ändring av detaljplan A111 för del av Alvesta 15:11

Planområdet är beläget i den västra delen av Alvesta tätort utmed Ilabäcksvägen. Ändring av befintlig detaljplan ska medge en högre byggnation för att möjliggöra ett värmeverk.

Gällande detaljplan A111 syftar till att möjliggöra mark för storindustriändamål inom den aktuella fastigheten. Högsta byggnadshöjd är reglerad till 8 m. 

Syftet med ändring av detaljplan A111 för del av fastigheten Alvesta 15:11 är att medge en högre byggnation. På så sätt ska ett värmeverk möjliggöras inom fastigheten. 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag är utsänt för samråd under tiden 2021-12-15  -  2022-01-17.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Alvesta, Allbogatan 17, 342 30 Alvesta.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 17 januari 2022 via epost till samhallsbyggnad@alvesta.se eller via post till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande genom att besöka kommunhuset på Centralplan 1, Alvesta. Uppge ditt namn, fastighet (alternativt adress) och ärendenummer SBN 2021–016 i yttrandet.